Navigation

 • Medzinárodný deň Rómov v ZŠ Čaklov

  Medzinárodný deň Rómov pripadá na 8. apríl. Tento deň si Rómovia pripomínajú ako svoj pamätný deň na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov. Na svojom I. kongrese sa zišli Rómovia zo 14 krajín v dňoch 8. a 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne. Účastníci stretnutia založili prvú medzinárodnú rómsku organizáciu  Internacional  Rromani Union (IRU) a  Medzinárodnú rómsku úniu. Odmietli označenie cigán ako nie rómske, ktorým ich označujú ne-Rómovia. Požiadali medzinárodné organizácie o rešpektovanie svojho vlastného (etnického) mena Róm / Rómovia. Prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu  k Indii  a prijali rómsku vlajku a hymnu.
  Rómska vlajka pozostáva z dvoch pruhov  spodný (zelený) symbolizuje prírodu a spätosť Rómov s ňou, horný (modrý) pruh oblohu. Uprostred je červené vozové koleso so 16 hrotmi. Aj na indickej vlajke sa nachádza červené koleso.
  Medzinárodnou rómskou hymnou sa stala pieseň GELEM, GELEM / ŽELEM, ŽELEM... (Išli sme, išli...) Jej hudobný podklad tvorí známa rómska ľudová pieseň  hymnické slová napísal juhoslovanský Róm  Jarko Jovanovič.
  Okrem medzinárodnej hymny pokladajú Rómovia na Slovensku za svoju hymnu aj pieseň Čhajori romaňi, (Dievčatko rómske), ktorá vznikla počas 2. svetovej vojny v koncentračnom tábore v Oswienčime  Birkenau.
  Za medzinárodný sviatok uznali 8. apríl účastníci IV. kongresu Internacional Rromani Union (IRU) vo Varšave v roku 1990. Väčšiu pozornosť upriamil na Medzinárodný deň Rómov v roku 2000 pápež Ján Pavol II., ktorý vyzval veriacich, aby Rómom prejavovali väčšiu úctu. Rómovia sa aj bez vlastného územia pokladajú za jeden z európskych národov.Chceme preto využiť túto príležitosť, dnešný deň, aby sme povedali, že Rómovia nie sú len tou skupinou spoločnosti, ktorá je na jej okraji a predstavuje pre ňu veľký sociálny problém. Domnievame sa, že  veľká časť rómskej komunity je pripravená a ochotná spolupracovať a byť partnerom pri riešení všetkých aktuálnych problémov.Medzinárodný deň Rómov je však príležitosťou aj pre samotných Rómov, aby si uvedomili, že iba tí, ktorí prijali svoje rómstvo ako pridanú hodnotu ľudskosti, iba tí, ktorí si dokážu vážiť sami seba, svoj jazyk, svoju históriu, že iba tí môžu písať budúcnosť rómskeho národa. Prijať vlastnú identitu je dnes jedinou cestou ako dosiahnuť akceptáciu v spoločnosti.My učitelia sa každý deň usilujeme  pomáhať  všetkým  Rómom v hľadaní  seba – bez rozdielu farby pleti, rasy, národnosti.V tento deň sme pre našich žiakov pripravili celodenný program postavený na edukačnom základe. Všetko to začalo rómskou hymnou, ktorú sme si všetci vypočuli. A potom sa pracovalo po sekciách. Pre skupinu žiakov boli prezentované filmy, ktoré mali predovšetkým vzdelávací charakter, aby si uvedomili podstatu svojho pôvodu. Žiaci na primárnom stupni vzdelávania pracovali v skupinách a rôznymi výtvarnými technikami zobrazovali typické rómske zvyky a obyčaje, ale aj úžitkové predmety, príznačné pre túto skupinu obyvateľstva. Žiaci na sekundárnom stupni vzdelávania si zmerali svoje sily vo vedomostnom kvíze. Trojčlenné družstvá za jednotlivé triedy odpovedali na kvízové otázky zamerané na poznanie ich pravlasti, hymny, vlajky, ale aj histórie a kultúry. V ďalšej časti bol pripravený pre všetkých malých aj veľkých zábavný test, v ktorom žiaci prekladali, tlmočili, spievali a recitovali. Takýto vydarený deň sme doplnili športovým odpoludním,kde žiaci ukázali svoju športovú zdatnosť, vytrvalosť, ale aj chuť súťažiť a zdolávať prekážky. Zvíťazil každý, kto sa zúčastnil a to aj v sprievode svojich rodičov, ktorí nás prišli podporiť. A na miesto záveru želanie." Želám vám všetkým, aby ste nikdy nepocítili hanbu a poníženie za svoj pôvod. Naopak. Aby ste boli hrdí na to, že ste Rómovia, z ktorých aj pod našim vedením vyrastajú šikovné deti, ktoré sa v budúcnosti stanú plnohodnotnými občanmi Slovenskej republiky." 

  http://www.regionvt.sk/uvod/aktuality/6886-medzinarodny-de-romov-vnz-aklov

  http://www.vtn-vranov.sk/medzinarodny-den-romov-v-zs-caklov/#.U0b836LozCY

  Fotogalériu z tohto dňa si môžete pozrieť TU.

        A.Hricová, riaditeľka školy

 • Týždeň slovenských knižníc

  Slovenská asociácia knižníc vyhlásila v týždni od 31. marca do 06. apríla 2014 už 15. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. Aj naša školská knižnica sa každoročne zapája do tohto milého podujatia. V školskej knižnici, ktorú žiaci s radosťou navštevujú počas celého školského roka, čaká na žiakov aj v tomto týždni množstvo zábavy a príjemných chvíľ strávených v spoločnosti knihy. Hodiny slovenského jazyka a literatúry strávia v rozprávkovom svete, ktorého sa stanú priamou súčasťou. Chcete sa stať princeznou? Princom? Kráľom? Pátračom? Čarodejníkom? Naši žiaci tú možnosť majú. Brány školskej knižnice sú otvorené dokorán a fantázia nepozná hranice. V priestoroch našej útulnej knižnice nájdeme tú správnu inšpiráciu pre napísanie krásnej básničky, fantastickej rozprávky, či k vytvoreniu rozprávkového  leporela. Máme veľmi šikovných žiakov, ktorých literárne práce boli v tomto šk. roku poslané už do viacerých súťaží – Dúha, Nebuď otrok drogy. Aj v tomto mesiaci majú žiaci možnosť zapojiť sa do rôznych literárnych súťaží – Ľudské práva očami detí, Ihnátove Hanušovce. Už teraz sa teším na ich bohatú nádielku. Verím, že ňou budem obsypaná ako na Valentína, kedy celá naša škola žila láskou a my sme si 14. február spríjemnili valentínskou poštou. Želám si, a aj našim žiakom, aby v ich srdiečkach bila nielen láska k blízkych. Lásku by sme mali cítiť aj ku knihám.Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skrinkách, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.“ Erazmus Rotterdamský.

  Počas Týždňa slovenských knižníc čakajú na našich žiakov tematicky zamerané dni. V knižnici máme množstvo dostupných kníh, ktoré žiakov inovatívnymi metódami obohatia o nové poznatky a prehĺbia im slovnú zásobu. Piatok, 4. apríla, zavŕšime príjemný Týždeň slovenských knižníc 2014 rozhlasovou reláciou, ktorá bude vysielaná počas školských prestávok. Žiaci budú čítať svoje literárne práce priamo do školského rozhlasu.

  Mgr.Janka Urbanová

   

   

 • Svetový deň vody v ZŠ Čaklov

  22. marec je Svetovým dňom vody. Jeho cieľom je pripomínať si dôležitosť a význam vody, upozorňovať na stav vôd a viesť ľudí k ich ochrane. Voda je pre nás najdôležitejší element – bez nej by sme neprežili, a život na planéte by nemohol existovať vo forme, ako ju poznáme. Pri používaní vody sa zväčša nezamýšľame nad tým odkiaľ voda pochádza a ako dlho jej zásoby vydržia. S rastúcim počtom obyvateľov pritom spotreba vody a energie neustále stúpa.

  Žiaci ZŠ Čaklov si ani tento rok nezabudli pripomenúť tento významný deň. Ráno sa začalo krátkou rozhlasovou reláciou o úspore energie a vody.  Deň  učitelia spestrili  zaujímavými rozhovormi a besedami. Žiaci si so záujmom  prezreli aj niekoľko prezentácií o vode. S učiteľmi riešili zaujímavé úlohy a kvíz na túto tému.  Pripravili v triedach rôzne plagáty o šetrní vody. No a samozrejme počas dňa nezabudli dodržiavať pitný režim.

  Mgr.Ľudmila Šurkovská

   

   

 • Riaditeľské voľno pri príležitosti Slávnostného zasadnutia pedagogických zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov

  Riaditeľské voľno

   Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 dňa 28. 3. 2014

   udeľuje

   riaditeľské voľno

   z dôvodu Slávnostného zasadnutia pedagogickej rady pri príležitosti Dňa učiteľov.

   

   Pri príležitosti Dňa učiteľov chcem pedagógom ZŠ Čaklov vyjadriť vďaku za ich prácu pri výchove a vzdelávaní našich žiakov a zaželať im v ich úsilí veľa zdravia, životného elánu,úspechov v pracovnom i osobnom živote.

   

   „Slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí.“

           J. A. Komenský

   

  PaedDr. Anna Hricová, PhD.

  riaditeľka školy

 • ZŠ ČAKLOV NA CARNEVALE di VENEZIA 2014

  Počas uplynulého víkendu sa kolektív pedagogických a prevádzkových  zamestnancov Základnej školy  Čaklov zúčastnil exkurzno - poznávacieho zájazdu v Slovinsku a Taliansku. Tento výlet bol odmenou od pani riaditeľky PaedDr. Anny Hricovej, PhD. za našu prácu odvedenú v roku 2013 a skvelou príležitosťou pre utuženie kolektívu. Za možnosť dozvedieť sa viac, spoznať krásne miesta a prežiť nezabudnuteľné  chvíle jej aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme.

  Prvou zastávkou našej cesty na juh, boli „Škocjanske jame“ patriace do zoznamu svetového dedičstva Unesco. Je to systém viac než 200 m hlbokých vápencových jaskýň na juhovýchode Slovinska. Preteká nimi rieka Reka náhle miznúca v podzemí. Nachádzalo sa tu jedno z najvýznamnejších pútnických miest v Európe, kde bol uctievaný kult posmrtného života a komunikovalo sa s dušami predkov.

  Zo Slovinska sme sa vydali smer Talianske mesto Terst, neďaleko ktorého leží priamo na brehoch Jadranu nádherný romantický zámok „Miramare“ (cieľ mora). Zámok dal v 19. storočí postaviť rakúsky arcivojvoda a mexický cisár Maximilián, brat rakúskeho cisára Františka Jozefa I. pre svoju manželku. Okrem prepychového interiéru ponúka zámok aj nádherné výhľady do diaľok Jadranského mora. V okolí zámku sa rozprestiera park plný vzácnych druhov drevín.

  Treťou zastávkou a cieľom cesty zároveň bolo mesto, v ktorom sa spája romantika s eleganciou, históriou a umením. Čarovné „Benátky.“  Zo zvonice sme si pozreli druhé najväčšie námestie sveta – námestie sv. Marka, navštívili sme do Baziliku sv. Marka a Dóžov palác, zhliadli Most nádejí a previezli sa gondolou po Benátskych kanáloch. Okrem nádhernej architektúry ovplyvnenej európskou aj orientálnou kultúrou na nás čakal karneval radiaci sa do trojice najznámejších karnevalov sveta. Pozreli sme si otvárací ceremoniál karnevalu – „Prelet anjela“ a potom sa už stratili v spleti uličiek.  Všadeprítomné masky od výmyslu sveta podčiarkovali tajuplnosť a zmyselnosť mesta. Veď už samotný Napoleon vyhlásil, že Benátky sú najkrajším salónom na svete, ktorého stropom môže byť len nebo.

  Po čarokrásnych dňoch,  prekypujúcich zážitkami a poznaním sme sa vrátili späť do reality s odhodlaním pokračovať v našom náročnom, ale zmysluplnom poslaní.

  Kolektív zamestnancov ZŠ Čaklov

  Nájdete nás aj na týchto odkazoch :)

  http://www.vtn-vranov.sk/zs-caklov-na-carnevale-di-venezia-2014/#.UywX1ah5Pru 

  http://www.vranovske.sk/sk/clanky/2014-11-zs-caklov-na-carnevale-di-venezia-2014/ 

  http://www.regionvt.sk/uvod/aktuality/6807-z-aklov-na-carnevale-di-venezia-2014 

  http://www.vranovskenoviny.sk/pdf/Vn.pdf

 • Festival dokumentárnych filmov JEDEN SVET

  Posledný deň školského vyučovania pred jarnými prázdninami, v piatok 28.2.2014 sa na našej základnej škole uskutočnil Medzinárodný festival dokumentárnych filmov JEDEN SVET. Festival sa koná pod záštitou OZ Človek v ohrození už po 14. krát. Je to jediné kultúrno–vzdelávacie podujatie svojho druhu na Slovensku, ktoré sa komplexne zaoberá ľudsko-právnymi a globálnymi témami. Festival prináša dokumenty, ktoré reflektujú dianie doma i vo svete za uplynulý rok. Súčasťou festivalu je aj sekcia JEDEN SVET DEŤOM v rámci ktorej sa premietalo na ZŠ Čaklov. Víziou je podpora, rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt detí .

  Pre žiakov II. stupňa bola pripravená prednáška spojená s bohatou fotoprezentáciou o cestovateľských zážitkoch z Indie cestovateľa a geografa Ing. Pavla Fialu. Žiakov oboznámil so základnými faktami o tejto „pravlasti Rómov“, o kultúrno-historických pamiatkach, o živote Indov, o ich kultúre, náboženstve, školstve, o stravovacích a hygienických návykoch, o zdravotníctve, o turizme a cestovaní. Svoje rozprávanie nezabudol okoreniť zaujímavosťami a perličkami zo svojho cestovania.

  Po prednáške boli pre žiakov pripravené 4 dokumentárne snímky. V dokumente o obchodovaní s ľuďmi „Na bulvári zlomených snov“ sa mohli dozvedieť viac o tom, že nie každá ponúkaná práca v zahraničí s „výhodnými platovými podmienkami“ je naozaj výhodná. Snímka „Škola v Kalo“ priblížila žiakom možnosti vzdelávania v Afganistane. Sen malej 9-ročnej pastierky kôz o škole a vzdelaní chytil žiakov za srdce. V slovenskom filme „Človek v Afganistane“ sa žiaci dozvedeli ako veľmi sa ľudia v tejto krajine musia snažiť, ak chcú lepší život. Z filmu však bolo cítiť aj strach ľudí o vlastnú bezpečnosť a o budúcnosť tejto ťažko skúšanej krajiny. Nórsky dokument „Na sever od slnka“ priniesol spojenie dvoch surfistov s vodou a prírodou. Film plný záberov dobrodružného surfovania počas polárnej noci, ale aj bežného pobytu na pláži o radosti zo života mimo civilizácie sa žiakom tiež veľmi zapáčil.

  Po vyučovaní si na svoje prišli aj pedagógovia a pri šálke dobrého čaju si spoločne pozreli dokument Jozef Banyáka Špeciálna integrácia. Film o tom, či špeciálne základné školy na východnom Slovensku určené výlučne pre rómske deti, idú ruka v ruke s integráciou rómskej komunity, ktorú naša spoločnosť proklamuje už desiatky rokov v učiteľoch vyvolal mnohé otázniky.

  Z dokumentov sme sa dozvedeli súvislosti, nahliadli do hĺbky problémov a zistili, čo môžeme urobiť aj my sami preto, aby sme žili v lepšom svete...

  Pre žiakov bola pripravená aj výtvarná súťaž. Žiaci mohli ľubovoľnou technikou znázorniť svoje predstavy na tému „Meníme svet“.  Pri práci popustili uzdu svojej fantázii a vytvorili skutočne nádherné diela, ktoré budú vystavené na festivale JEDEN SVET vo Vranove nad Topľou, ktorý sa pre širokú verejnosť uskutoční od 6. do 8. marca 2014 v priestoroch Hornozemplínskeho osvetového strediska. http://www.vranovske.sk/sk/clanky/2014-13-ziaci-zo-zs-caklov-chcu-menit-svet/

  Fotogalériu nájdeš TU.

  Mgr. Kristína Hrehová

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 dňa 24. 2. 2014

  udeľuje

        riaditeľské voľno 

       z organizačných dôvodov.

  V dňoch 21. – 24. 2. 2014 sa pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci školy zúčastnia exkurzno-poznávacieho zájazdu v Benátkach organizovaného ZŠ Čaklov.

 • Hviezdoslavov Kubín 2014

  30/11/1999

  Pavol Országh Hviezdoslav patrí k najvýznamnejším zjavom celej slovenskej literatúry. Je jednou z vedúcich osobností slovenskej literatúry a kultúry na sklonku 19. a začiatku 20. st. Na jeho počesť bola v roku 1983 pomenovaná planétka Hviezdoslav a pri spomienke na jeho výročie sa každoročne organizuje celoslovenská súťaž v prednese umeleckej poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

  Aj naša škola organizuje triedne kolá a školské kolo tejto významnej súťaže. Žiaci ju očakávajú už pár týždňov dopredu. Navštevujú školskú knižnicu a prepisujú si básničky, ktoré si počas prestávok navzájom recitujú. Počas štvrtkového popoludnia 13. 2. 2014 sme sa presvedčili, že čaro umeleckého prednesu zanecháva neopakovateľný zážitok. Žiaci recitovali s takým oduševnením, až nám bolo ľúto, že máme udeliť len pár miest, keďže ide o súťaž.  Porota mala veľmi ťažkú úlohu, pretože Kristu Bendovú, Jána Andela, Milana Rúfusa či Miroslava Válka žiaci recitovali s takou radosťou v hlase a oku, až sme zabúdali, že ide o súťaž. Bolo to naozaj krásne popoludnie strávené v školskej knižnici, kde sa umelecký prednes dostal opäť na piedestál nášho záujmu.

   

  Tohto šk. r. sa z víťazstva v 2 kategóriách tešili:

   

  I. stupeň           

  1. miesto   Kristína Huňáková           III. B  

  2. miesto    Viera Šmatárová             I. B     

  3. miesto    Lukáš Goroľ                   III. B  

   

  II. stupeň

  1. miesto    Natália Goroľová    V. r.

  2. miesto    Nela Huňáková               VII. r.

  3. miesto    Viera Huňáková              V. r.

   

  Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na budúcoročný umelecký zážitok, o ktorý sa postarajú naši milovníci umeleckého prednesu.J

   

  Fotografie si môžete pozrieť TU.

 • Karneval 2014

  Karneval... opäť jedno príjemné popoludnie v našej škole...

       Hurááá!!! Polovica školského roka je úspešne za nami. Nie nadarmo sa hovorí, že bez práce nie sú koláče...My sme si to veľmi dobre uvedomovali a preto sme sa snažili pracovať svedomito. Odmenou za našu polročnú snahu nám tak bolo nielen vysvedčenie, ale aj SUPER karneval.

       Štvrtok – 30. januára 2014 sa tak naša telocvičňa premenila na lúku plnú masiek. Zabávali sa tu lienky, víly, tanečnice, bojovníci a poletovali strigy. Odvážni mohli stretnúť spidermana, vojakov i kovbojov. Dokonca k nám zavítal aj vodník, ktorý kvôli nám na chvíľu opustil svoje podvodné kráľovstvo.

       Vďaka tvorivosti a šikovnosti detí a ich rodičov to bola naozaj pestrofarebná fašiangová maškaráda. Dokonca s naozajstným diskdžokejom. Za tanečné prvky, ktoré žiaci predvádzali,  by sa nemuseli hanbiť ani pred profesionálmi. Vo víre tanečnej horúčky prebiehalo súťaženie, kde žiaci ukázali niečo zo svojej šikovnosti. Aj porota zložená z pani učiteliek prvého stupňa, keď práve nehodnotila, sa s deťmi poriadne vyšantila. Dokonca aj pani riaditeľka sa na chvíľu odtrhla od svojich povinností, aby deti privítala, pozdravila ich a zabavila sa s nimi. Karnevalom žila celá škola. Všetci sme boli veľmi spokojní a z tancovania aj poriadne unavení. Najkrajšie na tom všetkom bolo to, že všetky postavičky, či už rozprávkové, filmové alebo reálne, sa zabávali navzájom, ako policajt a bandita, myška a kocúr, a dokonca ani nezabudnuteľné čarodejnice z najrôznejších krajín sveta, ktoré boli ako skutočné, nikoho nezačarovali.

       Keď prišiel čas na tombolu, nastalo ticho a deti si porozkladali tombolové lístky okolo seba, veď každý chcel vyhrať. Po súťažiach a tombole nasledovalo vyhodnotenie masiek. Porota, pozostávajúca zo zástupcov rodičov a učiteľov mala tradične zložitú úlohu vybrať tie najvtipnejšie, najoriginálnejšie masky. Ocenených masiek bolo neúrekom, až sa napokon porota rozhodla potešiť každú z nich malou pozornosťou.

       Zabávajúcim sa ani veriť nechcelo, že čas vyhradený na zábavu sa pomaly končí. Karnevalové popoludnie v rytme hudby sme si všetci užili a tešili sa z toho, že aspoň na chvíľku sme mohli byť niekým iným. Po skončení karnevalu si určite veľa detí povedalo: „Už aby bol ďalší.“ Tak sa teda tešíme!!!

   

  Fotogaléria TU.

 • Novoročný futbalový turnaj

  Novoročný futbalový turnaj

  Dňa 16.1. 2014 sa uskutočnil novoročný futbalový turnaj pre žiakov 2. stupňa našej školy.  Do turnaja sa zapojili všetky triedy, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Prvú skupinu tvorili žiaci V. ročníka a triedy VI. A, VI. B. Druhú skupinu tvorili žiaci VII., VIII. a IX. ročníka. Všetky družstvá v skupine odohrali medzi sebou vzájomné zápasy, na základe ktorých postupovali do ďalších bojov. V boji o 3. miesto na seba narazili žiaci VIII. a V. ročníka. Zápas s veľkým prehľadom vyhrali ôsmaci v pomere 4:0. V boji o finále sa stretli žiaci IX. ročníka a žiaci z VI.A triedy. Víťazom sa stali deviataci, keď zápas vyhrali v pomere 6:1. Celkovými víťazmi novoročného turnaja sa stali žiaci IX. ročníka, druhý skončili žiaci VI.A a tretie miesto si vybojovali žiaci VIII. ročníka. Víťazné tímy získali diplomy a sladké odmeny. Skutočnými víťazmi boli nakoniec všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili tohto turnaja. Pár fotiek si môžte pozrieť tu.  

 • Šťastie, zdravie vinšujeme Vám

  Vianoce patria k najkrajším sviatkom roku. Je to obdobie plné radosti, šťastia, pokoja, ale hlavne očakávania. Očakávame svojich blízkych, ktorí pracujú v zahraniční, deti očakávajú darčeky a spoločne sa tešíme na príchod Ježiša Krista. Aj tohto roku sme si posledné dni v škole spríjemnili prípravami na vianočnú akadémiu. Žiaci si pre svojich blízkych pripravili rozmanité vystúpenia, ktoré im vyčarili nielen úsmev na tvári, ale aj iskričku hrdosti v oku. Žiaci sú šikovní nielen v tanci a speve, vedia sa naučiť krásne básničky, hrať na hudobných nástrojoch, či pripraviť si zaujímavé scénky. Vianočne vyzdobenou školou sa ozýval spev kolied, aj vianočných piesní.  Žiaci recitovali vianočné básničky a tancovali v duchu rómskych tradícií. Vystúpila naša školská hudobná skupina Čirikle, ktorá nenechala sedieť nikoho z nás. Záver patril rozdaniu darčekov spod stromčeka a príjemným lahodným tónom Tichej noci. „Šťastie, zdravie vinšujeme Vám“.

 • Pesničkový Mikuláš 2013

  5/12/2013

  Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, zlož tú svoju plnú tašku, daj nám z darov tvojich trošku, či koláča makového, či koníka medového, veď ty svätý Mikuláš,  veľa dobrých darov máš. Táto pesnička sa ozývala v triedach a po chodbách našej školy už koncom novembra. Žiaci sa aj tento rok na mikulášsky deň veľmi tešili. Už 5. 12. 2013 sa I. stupeň  vytešoval v Kultúrnom dome vo Vranove nad Topľou počas rodinného hudobno-zábavného programu Pesničkový Mikuláš. Šťastným žiakom sa prihovoril ujo Mikuláš, zaspievali anjelici a stretnutie s čertom Brumtelášom  bolo nezabudnuteľné. Všetci sme si zaspievali, ujo Mikuláš nám pripomenul, že zlo sa zlom neodpláca a že si musíme  pomáhať. Cesta autobusom domov bola veselá, veď chytľavá melódia a slová pesničky „Poďme bratia do Betlema“ nás budú sprevádzať počas celých vianočných sviatkov. II.stupeň ostal v škole, ale žiaci sa netrápili písaním diktátov či slovnými úlohami. Smiali sa a pospevovali si spolu s Ivankom či Nastenkou. Viete, ktorá rozprávka dokáže navodiť tú správnu zimnú atmosféru? Tri oriešky pre Popolušku? Samozrejme, ale naše nošteky, ušká a líčka vedia, že je zima, až pri stretnutí s mrázikom. A práve ujo Mrázik zavítal do priestorov našej školy. Našťastie len v rozprávke, nám bolo príjemne teplučko. Žiaci odchádzali domov s dobrou náladou a plnými rukami sladkostí. Ale až 6. 12. 2013 zažili všetci žiaci školy tú správnu mikulášsku atmosféru. Počas vyučovacích hodín bolo počuť cinkanie zvončekov, hlasné hohohoooooooooooo a vo dverách sa zjavil... Mikuláš. Z tried sa ozýval spev krásnych vianočných pesničiek, básničiek, ktoré si žiaci pripravili len a len pre Mikuláša. Ani v tento deň neodchádzali s prázdnymi rukami. Čokoládky a keksíky chrumkali celou cestou domov. Nezabudnite kamaráti, že so sladkosťami by sme to nemali preháňať, lebo brušká a zúbky sa nám nepoďakujú. Ale my to vieme, a preto sa so sladkosťami radi podelíme a všetky ich nezjeme.J

 • Prednáška na tému "Dentálna hygiena"

  Dňa 14.11.2013 sa v priestoroch školy, v učebni Etickej výchovy uskutočnila prednáška na tému “Dentálna hygiena“. Prednášky sa zúčastnili žiaci 2. stupňa našej školy. Žiaci boli vopred upovedomení o tejto prednáške z dôvodu, aby si každý doniesol z domu svoju zubnú kefku. Študentky Lekárskej fakulty v Košiciach žiakom na modeli chrupu predviedli, ako si správne čistiť zuby, ako sa správne starať o svoj chrup. Následne každý žiak predviedol prednášajúcim, či vie, ako správne čistiť zuby. Žiaci sa na prednáške presvedčili, že čisté a zdravé zuby sú základom pekného úsmevu a je dôležité sa o nich starať. Fotky z prednášky si môžete pozrieť vo fotoalbumoch.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  28. októbra 2013 sa žiaci ZŠ Čaklov zobudili do Čarovného dňa rozprávky. Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila 9. ročník súťaže „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 28. októbra 2013 a naša škola predsa nemohla v tejto súťaži chýbať. Celý deň sa niesol v duchu hesla, Školská knižnica: Brána do života. V tento deň sme v našej školskej knižnici privítali členov klubu seniorov, našich malých škôlkarov, rodičov, pána starostu obce Andreja Dragulu a našu pani riaditeľku PaedDr. Annu Hricovú, PhD. Žiaci ZŠ Čaklov pre milovníkov kníh pripravili pestrý program, v priebehu ktorého sa predstavili v scénkach naši mladí zdravotníci, mladí spisovatelia, mladí rómski speváci, herci tvorivej dramatiky... Škôlkari počas dramatizácií rozprávok Popolušky či Dvanástich mesiačikoch vymaľovali krásne obrázky, ktoré im budú pripomínať príjemný deň strávený v knižnici. Duch Medzinárodného dňa školských knižníc bol prítomný v priestoroch celej školy. V učebni etickej výchovy si žiaci I. stupňa rozširovali slovnú zásobu pri hre Scrabble. V učebniach IKT žiaci II. stupňa pracovali s digitalizovanou knižnicou a vytvárali si didaktické pomôcky na vyučovacieho hodiny slovenského jazyka a literatúry v podobe PowerPointových prezentácií. V triedach sa na 3. vyučovacej hodine vyhlásila Súťaž o najaktívnejšieho čitateľa, 4. hodina patrila Súťaži v rétorike a na 5. vyučovacej hodine sa mohli žiaci realizovať pri písaní príspevku do nášho školského časopisu Presstávka.  V priestoroch školy bola počas celého dňa sprístupnená výstava kníh, ktoré sú súčasťou nášho knižničného fondu. Počas dňa sme v knižnici uskutočnili telemost so ZŠ G. Bethelna Nové Zámky, ktorý bol príjemným prekvapením pre našich žiakov zapojených do projektu Záložka do knihy spája školy. Z podujatia sme vytvorili fotodokumentáciu, prostredníctvom ktorej sa prenesiete do nášho Čarovného dňa rozprávky J

 • Záložka do knihy spája školy

  Ahojte milovníci kníh. Aj vy sa už tešíte na dlhé zimné večery pod teplou perinkou s výbornou knihou? A máte už do tej knihy záložku? My áno. Počas mesiaca október sme sa zapojili do milého česko-slovenského projektu  Záložka do knihy spája školy. Projektom sme žili celý mesiac. Žiaci kreslili a vyrábali záložky nielen v škole, ale aj doma. Vyrobenými záložkami sa chválili  pred spolužiakmi, kamarátmi, ale aj rodičmi, starými rodičmi. V závere mesiaca sme mali záložky po celej knižnici. Nemali sme ani miesto na sedenie. Pri pohľade na tú farebnú krásu, v ktorej sa odrážala radosť, desiatky prečítaných rozprávok, príbehov, fantázia, tvorivosť, sme mali naozaj dobrý pocit z vykonanej práce. Zo záložiek sme si v knižnici vytvorili obrovskú nástenku. Viaceré sme rozdali v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc našim návštevníkom školskej knižnice, ktorí nás prišli podporiť v literárnej činnosti. Záložky sme poslali aj žiakom do Základnej školy G. Bethlena až v Nových Zámkoch, ktorá bola v projekte našou partnerskou školou. Mali sme obrovskú radosť, keď k nám prišla aj ich zásielka. Pripravili si pre nás krásne záložky, pri výrobe ktorých mali určite takú radosť ako my. Projekt sa stretol na škole s takou odozvou, že sme žiakom sprostredkovali v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc telemost so ZŠ G. Bethlena. Žiaci si prostredníctvom telemostu poďakovali za krásne záložky a sľúbili si ďalšiu spoluprácu. Bolo to veľmi milé virtuálne stretnutie. Myslím, že projekt splnil určite svoj cieľ, nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podporovať čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. To, že sme patrili medzi  vytvorené slovenské dvojice škôl nám vôbec nevadí.  Tešíme sa na ďalšie projekty, ktorými sa možno spoznáme aj so zahraničnou školou. Na záver pozdrav ZŠ G. Bethlena: Ešte raz ďakujeme za krásne záložky a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu kamarátiJ

 • Skrášľovanie areálu školy

  Vietor, dážď, hmla... jesenné novembrové počasie. Pamätáte si ešte na slnečné septembrové dni, kedy nás slniečko šteklilo po líčkach a vtáčiky veselo štebotali v korunách stromov?  Na september si pamätáme, my učitelia ZŠ Čaklov, veľmi dobre. Rozhodli sme sa, že našim žiakom skrášlime areál školy. Snažíme sa, aby žiaci mali vytvárané čo najlepšie podmienky pre svoj rozvoj. Počas vyučovacích hodín využívame pravidelne didaktickú techniku, ktorá by ich motivovala k učeniu sa. Je veľmi dôležité, aby v triede vládla pozitívna pracovná klíma. Na žiakov má priaznivý vplyv farebnosť triedy. Neustále si všímajú aktualizáciu násteniek. Vizualizácia  má v ich živote popredné miesto. Minulý školský rok učitelia namaľovali obrazy, ktoré skrášľujú priestory chodieb dodnes. Tohto školského roku  maľovali priamo na stenu. Kôň, voz, chatrč, lúka, les... história Rómov. Skrášlili sme priestory školy, a podarilo sa nám skrášliť aj areál školy. Nášmu starému ošúchanému plotu sme obliekli nové šaty. Aby žiaci cítili lúče slniečka aj v mrazivom počasí, plot, popri ktorom chodia každý deň do školy, sa za pár dní zmenil na lúku slnečníc a vlčích makov. Ja som na kvietkoch zbadala lienku. Jednu, dve, tri... Navštívte našu školu a spočítajte aj vy počet lienok, ktoré sa na nás usmievajú  spoza okien.

 • Vyhrali sme - 1.miesto - Futbalový turnaj Coca – Cola Cup

  Dňa 21. 10. 2013 sa odohralo obvodné kolo vo veľkom futbale žiakov ZŠ s názvom Coca – Cola Cup. Organizátorom tohto podujatia bola ZŠ Soľ. Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev z okresu Vranov a Humenné. Na tomto turnaji si zahrali aj žiaci našej školy. Ich súpermi boli ZŠ Hanušovce, ZŠ Giraltovce, ZŠ Soľ, ZŠ Ohradzany a ZŠ Turcovce. Prvý zápas sme po vyrovnanom priebehu nešťastne prehrali 1:0 zo ZŠ Hanušovce. Potom sme vyhrali všetky zápasy. Zo ZŠ Ohradzany, ZŠ Giraltovce a ZŠ Turcovce sme vyhrali v pomere 3:0. Zo ZŠ Soľ sme vyhrali 2:1. Celkovo tak žiaci našej školy skončili na 1. mieste v tejto skupine a postúpili do regionálneho kola tohto turnaja.Huráááá! Fotografie TU.

  Mgr. Marek Tomáš

   

 • Navštívili sme SOŠ A.Dubčeka vo Vranove nad Topľou

  Deň otvorených dverí, ktorého hlavným cieľom je predstaviť strednú odbornú školu, jej činnosť, vybavenosť, úspechy a prácu jej študentov, hlavne žiakom končiacich ročníkov, ktorí sa rozhodujú kam po skončení základnej školy, sa uskutočnil dňa 10. októbra 2013. Samozrejme, že sme si takúto príležitosť nemohli nechať ujsť a tak ako aj po minulé roky sme sa tejto mimoriadnej akcie s radosťou zúčastnili. Okrem spomínanej prehliadky školy sme si ako účastníci mohli prezrieť aj výsledky činnosti šikovných a talentovaných žiakov ako napríklad výtvarné práce pripomínajúce umelecké diela majstrov, nádherne zdobené výrobky z textilu, ktorými sa mohli popýšiť ich tvorcovia -  absolventi odboru umelecké návrhárstvo. No okrem hmotných atribútov SOŠ nás zaujali aj tie nehmotné, medzi ktoré patrili vedomosti a zručnosti žiakov z odboru propagačná grafika, kozmetik či kaderník. Taktiež našej pozornosti neunikli chutné výrobky z odboru cukrár, ktoré neulahodili len nášmu oku. Vrcholom, na ktorý sa oplatilo počkať, bol kultúrny program, ktorý bol precízne zrežírovaný a následne aj kvalitne zrealizovaný žiakmi strednej školy. Módna prehliadka, mažoretky, moderný i ľudový tanec ako aj spev boli nepochybne najkrajšími okamihmi nášho výletného dňa. A tak na základe vlastnej (príjemnej) skúsenosti môžeme len súhlasiť  s mottom dňa „Otvorené dvere, otvorené oči, otvorené srdcia.“

  PaedDr.K.Havrilová

 • Európsky deň jazykov

  Rada Európy vyhlásila v roku 2001 deň 26. september za Európsky deň jazykov. Pri tejto príležitosti  si tisícky škôl v členských krajinách EU pripomínajú tento deň rôznymi aktivitami, ktorých cieľom je podporiť štúdium cudzích jazykov vo všetkých vekových skupinách, podporiť viacjazyčnosť i jazykovú a kultúrnu rozmanitosť Európy.

  Už druhý rok sa aj Základná škola Čaklov aktívne spolupodieľa na oslave tohto dňa, opierajúc sa o jazyky, v ktorých svojich žiakov aktívne vzdeláva. Naša škola aktívne podporuje štúdium cudzích jazykov a tým sa usiluje o rozvoj jazykových kompetencií žiakov prostredníctvom mnohých tvorivých aktivít.

  Keďže v minulom roku sme pri tejto príležitosti žiakom školy viac priblížili Anglický jazyk a krajiny v ktorých je úradným jazykom, tento rok sme sa orientovali viac východne.

  Európsky deň jazykov sa na našej škole niesol s podtitulom Rusko. V školskom rozhlasovom vysielaní sa žiaci dozvedeli najpodstatnejšie, ale najmä najzaujímavejšie fakty o Ruskom jazyku, o azbuke. Zoznámili sa s najvýznamnejšími ruskými osobnosťami, spoznali najzaujímavejšie a ojedinelé geografické miesta, zatúlali sa do ruských metropol, ochutnali tradičné ruské kulinárske špeciality v ruskej kuchyni, zabavili sa na ruských rozprávkach, obdivovali úspechy ruských športovcov, spoznali ruské svetové rekordy, zviezli sa Transsibírskou magistrálou, zabavili sa s matrioškou a zistili ako sa v Rusku slávia tradičné sviatky. Celé vysielanie vhodne dopĺňali a identickú atmosféru dotvárali najznámejšie ruské piesne, ktoré si žiaci spoločne zaspievali.

  Nadobudnuté poznatky efektívne využili v celoškolskom vedomostnom kvíze o Rusku, kde na najúspešnejších riešiteľov čakali lákavé odmeny.

  Veľa zábavy čakalo na žiakov aj pri premietaní obľúbených ruských rozprávok. Kultový seriál „No počkaj zajac!“ nenechal ani jednu tvár bez úsmevu a v podobnom duchu si žiaci vychutnali aj rozprávku „Máša a medveď“.

  Pre žiakov, rodičov a všetkých návštevníkov školy bola pripravená aj pútavá prezentácia o tajomstvách a kuriozitách Ruskej federácie, z ktorej sa zvedavci mohli dozvedieť ešte viac.

  Dní, počas ktorých sa žiaci hravou formou veľa dozvedia, naučia, výborne zabavia a prevetrajú svoju kreativitu a tvorivosť nie je nikdy dosť. Učenie cudzích jazykov otvára všetkým brány poznania do iných svetov.

  Do aktivít Európskeho dňa jazykov sa zapojili všetci žiaci školy - t. j. 244 žiakov.
  Akciu pre žiakov s radosťou pripravili pani učiteľky Mgr. Ľ. Saladiaková a Mgr.K. Hrehová.

  Už teraz sa tešíme sa na ďalší ročník!
   

  Mgr. Kristína Hrehová

 • Vitajte v novom školskom roku 2013/2014

  Po krásnych, ale krátkych prázdninách sme opäť otvorili brány školy. Tak teda vitajte v novom školskom roku 2013/2014.

News

Kontakt

 • Základná škola Čaklov
  Čaklov 495, 094 35
  GPS: 48°54´15.94´´N ; 21°37´14.72´´E
 • Riaditeľ: 057 48 88 550
  Mobil: 0917 271 442
  Sekretariát: 057 44 96 434

Fotogaléria